قلبِ خاله مانا ، خوش آمدی به این دنیا، این آسمون روزی که خدا شما را به ما داد…